Умови акції "Розіграш телефону" та агенстська нагорода за підключення клієнтів до ПРРО "Е-ЧЕК"
логотип е-чек
БІЗНЕС В ОДИН КЛІК
Визначення термінів:
Адміністрація сайту e-check.com.ua та організатор - ТОВ "Е-ЧЕК" (код ЕДРПОУ 43698197), зареєстрована та діє за законами України, в особі директора Божко Євгенії Володимирівни, що діє на підставі Статуту.
Акція - маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку Програмного реєстратора розрахункових операцій Е-ЧЕК. Акція має на меті рекламування, сприяння продажам Програмного реєстратора розрахункових операцій Е-ЧЕК Організатора. Участь у Акції здійснюється на безоплатних засадах.

«Правила» або «Умови» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов'язання що є обов'язковими до підписання з метою участі у Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в спільній Акції.

«Учасник Акції» - учасником Акції може бути будь-який громадянин України, який є дієздатним і проживає на території України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який повністю погоджуються з умовами цих Правил та який виконав вимоги, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах.

«Заохочення» - Мобільний телефон Samsung Galaxy A12, грошові кошти за агентським договором.

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, дані Правила, а також додаткова інформація, що з'явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на офіційному сайті Організатора .

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться на всій території України (окрім території Автономної Республіки Крим та зони тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

«Період проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «строк проведення Акції») - період, протягом якого можна стати Учасником Акції, а саме: період з 20.06.2022 по 16.07.2022 року включно.

«Переможець Акції» - може бути будь-який громадянин України, що є Учасником Акції, який є дієздатним і проживає на території України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який повністю погоджуються з умовами цих Правил та який виконав вимоги, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правила та був визначений Організатором/Партером Акції як Переможець. Учасник Акції може стати Переможцем Акції тільки один раз протягом строку проведення Акції.

«Розіграш» - процедура визначення Переможця Акції серед Учасників Акції, що проводиться шляхом випадкового вибору.
Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції може будь-який бухгалтер - громадянин України, який є дієздатним, проживає на території України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який повністю погоджуються з умовами цих Правил та який виконав вимоги, умови та правила, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, що викладено нижче.

1.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції з дотриманням цих Правил.

1.3. У випадку, якщо в момент реалізації послуги на умовах Акції буде встановлено, що покупець, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.

1.4. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1) Юридичні особи;
2) Особи, не бухгалтери яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
3) Особи, які не виконали умов цих Правил;
4) Особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно чинного законодавства України;
5) Особи, що на незаконних підставах перебувають на території України, власники та/або співробітники Організатора.

1.5. Приймаючи участь в Акції та набуваючи статус Учасника Акції, особа автоматично і безумовно погоджується із даними Правилами.
Умови участі в Акції
1.6. Участь в Акції означає безумовну та повну згоду особи (Учасника) з умовами даної Акції та цими Правилами.

1.7. З метою участі у Акції та розіграшу Заохочення, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції залучити якнайбільшу кількість потенційних клієнтів Організатора на використання Реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК та використання сервісу Е ЧЕК шляхом їх переходу за виданим реферальним посиланням.

1.8. Одна особа може зареєструватися Учасником Акції тільки один раз протягом строку дії Акції.

1.9. Після реєстрації Учасник автоматично стає Учасником розіграшу Заохочення.

1.10. У випадку відсутності реєстрації за умовами цих Правил, Учасник Акції втрачає право брати участь у Розіграші Заохочення.

1.11. У разі надання недостовірних даних при реєстрації, невідповідності особи умовам участі в Акції, Організатор акції має право виключити таку особу із переліку Учасників Акції.

1.12 Переможцем акції визнається учасник, що залучив найбільшу кількість Клієнтів при одночасному виконанні наступних умов:
- Клієнт перейшов за реферальним посиланням;
- між Організатором та Клієнтом укладено Договір публічної оферти;
- Організатор здійснює надання Клієнту Послуг за Договором публічної оферти
- Клієнт оплатив використання Реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК.
Умови визначення Переможців, які мають право на отримання Заохочення
2.1. Процес визначення Переможця Акції буде проходити серед Учасників Акції, які зареєструвались в Акції в порядку та на умовах Визначених цими Правилами.

2.2. Інформування Переможця Акції (про право на отримання Заохочення згідно з даними Правилами, перелік документів, які Переможець зобов'язаний пред'явити для отримання Заохочення) відбувається у день проведення визначення Переможця Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції за електронними адресами, які були вказані під час реєстрації участі в Акції, а також протягом 7 (семи) днів за контактними номерами телефонів, які також були вказані під час реєстрації участі в Акції.

2.3. Організатор залишає за собою право відмовляти у видачі Заохочення Учасникам акції у разі:

- Якщо Учасник надав недостовірну інформацію, що унеможливлює інформування його про визначення його переможцем.

- Якщо Організатор Акції не має змоги додзвонитись до Переможця протягом 7 (семи) днів з моменту проведення розіграшу.

- Якщо Учасник порушив будь-які положення даних Правил Акції, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

2.4. Усі результати визначення Переможця є остаточними і оскарженню не підлягають. Після проведення процедури визначення Переможця протягом інформація про її результати публікується на офіційній сторінці за посиланням https://e-check.com.ua/.
Порядок та строки отримання та використання Заохочень
3.1. Переможцю Акції, що отримав право Заохочення необхіднопогодити з Організатором місце отримання Заохочення. Для отримання Заохочення Переможець повинен мати при собі документ, який посвідчує особу.
Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
4.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої Організатору Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім особам).

4.2. Організатор/ Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
Обмеження
5.1. Організатор Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
Інші умови
6.1 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов'язуються їх виконувати.

6.2 Порушення Учасником Акції цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.3 Організатор не несе обов'язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником Акції під час участі в Акції.

6.4 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.5 Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.6 Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

6.7 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
Згода на обробку персональних даних
Користуючись сайтом, заповнюючи форми - користувачі надають свою згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:
на обробку персональних даних ПІБ, номери телефонів, email, вид діяльності, форма оподаткування та інше.
Використання персональних даних відбувається зі згоди користувачів для укладення договірних відносин - надання в оренду програмне забезпечення програмної каси


Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
Публічна оферта
Користуючись сайтом, заповнюючи форми - користувачі надають свою згоду у піблічній оферті Адміністрації сайту.
підтримка додатку е-чек
Залишилися питання?
Заповніть форму і наш менеджер з вами зв'яжеться найближчим часом:
На 100% український продукт
БІЗНЕС В ОДИН КЛІК
© 2019-2022
Всі права захищені та належать адміністраціі ТОВ "Е-Чек"
Технічна підтримка
info@e-check.com.ua
Завантажуйте додаток на смартфон та відчуйте всі переваги ПРРО Е-ЧЕК:
Close
Ми онлайн!
Напишіть для консультації та швидкого налаштування
або зателефонуйте на Гарячу лінію
0 800 21 21 57
Telegram
Viber
Заповніть форму і наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Гаряча лінія 0 800 21 21 57