ДОГОВІР № ________ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, чинний з 01.10.2021 р.

м. Київ «__» ___________202_ року


СТОРОНА 1. – Юридична особа за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ЧЕК» іменоване надалі «Компанія», «Оператор сервісу», в особі директора Зайонца Антона Валерійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

СТОРОНА 2. – Юридична особа за законодавством України ТОВ _______________________ (надалі Покупець Користувач) є платником податку __________________, в особі надалі "Сторони" з іншої сторони уклали цей Договір на таких умовах:


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Ідентифікаційні дані – комбінація ідентифікаційних даних Користувача, що надаються ним під час проходження реєстрації та за допомогою яких здійснюється перевірка повноважень такого Користувача з метою надання доступу до використання програмного забезпечення Е ЧЕК.

Авторизаційні дані – комбінація логіну (номеру телефону) та паролю (пін-коду) Користувача, що надаються йому під час проходження реєстрації та за допомогою яких здійснюється перевірка повноважень такого Користувача з метою надання доступу до використання програмного забезпечення Е ЧЕК.

Оператор Сервісу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-ЧЕК», (код ЄДРПОУ: 43698197), що здійснює управління Сервісом і пропонує Користувачем укласти цей Договір.

Програмний реєстратор розрахункових операцій Е ЧЕК- програмний комплекс Е ЧЕК (далі - Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК) у вигляді програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу в розумінні Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК Оператора Сервісу складається з повнофункціональної модульної POS-системи на базі IOS, Android, з можливістю самостійного налаштовування та конфігурації сервісів Користувачем.

Користувач – Юридична або фізична особи, фізична особа-підприємець відповідно до чинного законодавства України уклала Договір з метою використання Сервісу Е ЧЕК.

Реєстрація - реєстрація Користувача у встановленій формі і створення акаунту Користувача в сервісі, за допомогою Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК або Веб-сайту Сервісу.

Сервіс Е ЧЕК - сукупність бази Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК і її оновлень, розміщених в мережі Internet на Веб-сайті http://e-check.com.ua/ .

1.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ЧЕК" (далі - Оператор) щодо укладення Договору на викладених у цій Оферті умовах з метою надання Оператором Сервісу Е ЧЕК доступу Користувачам до Сервісу Е ЧЕК.

1.2. Відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, особа, який акцептує умови цієї Оферти, стає Користувачем (надалі Користувач) і Договір вважається укладеним з моменту одержання Оператором Сервісу Е ЧЕК відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданої особою в установленому Договором порядку, що вважається прийняттям пропозиції укласти Договір, є повним і безумовним акцептом даної оферти.

1.2.1. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

- факт встановлення Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК- на будь-який мобільний пристрій або персональний комп`ютер;

- факт реєстрації Користувача на Сервісі Е-ЧЕК з використання будь-якого пристрою;

- факт оплати Користувачем вартості використання Програмного реєстратора розрахункових операцій ЕЧЕК на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту одержання Оператором від Користувача відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданої шляхом встановлення мобільного додатку та реєстрації на Сервісі Е ЧЕК після заповнення реєстраційної форми та погодження з її умовами і підписання користувачем із застосуванням електронного підпису.
1.4. Договір також вважається укладеним з моменту одержання Оператором від Користувача повної й безумовної згоди (акцепту) Користувача на укладення Договору в повному обсязі відповідно до п. 1.2.1 Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.5. Укладений відповідно до п. 1.3, 1.4. Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами єдиним документом в паперовому вигляді.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Оператор сервісу зобов'язується здійснити постачання програмної продукції - Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК шляхом надання доступу до онлайн-сервісуЕ ЧЕК на сайті http://e-check.com.ua/ згідно з умовами цього Договору, у терміни та спосіб, передбачені цим Договором.

2.2. Відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

2.3. Відносини в сфері документообігу між Оператором та Користувачем будуть здійснюватися шляхом організації електронного документообігу з використанням системи «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», «M.E.Doc» Правила обміну електронними документами є додатком до цього Договору.

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМІ.

3.1. Для отримання права використання Сервісу Користувач зобов'язується здійснити реєстрацію Користувача в сервісі Е ЧЕК. Реєстрація Користувача в сервісі може бути проведена за допомогою використання Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК, встановленого на Смарт-терміналі Е ЧЕК чи телефоні Користувача, або в мережі Інтернет на Веб-сайті Сервісу.

3.2. Реєстрація вважається завершеною після коректного введення Користувачем авторизаційних даних і авторизації в інтерфейс додатку, отриманих ним від Оператора Сервісу в SMS-підтвердженні або по e-mail.

3.3. Здійснюючи дії по реєстрації Користувача в сервісі, передбачені п. 3.2. цього Договору, Користувач приймає умови цього Договору, з актуальною редакцією яких можна ознайомитися на Веб-сайті Сервісу, разом із чинними нормативно-правовими актами, що регулюють сферу застосування програм для реєстрації розрахункових операцій, а також внутрішні нормативно правові документі Оператора сервісу, які регулюють взаємовідносини Оператора сервісу та Користувача, та використання програмного забезпечення сторонами.

3.4. За результатами здійснення дій, передбачених пунктом 3.2. і / або пунктом 3.3. цього Договору, Користувачеві надається логін (номер) і пароль (пін-код) Користувача в сервісі .

3.5. З моменту вчинення Користувачем всіх перерахованих вище дій по реєстрації Ідентифікаційного номера Користувача в сервісі, Користувач має право здійснювати Використання Сервісу в порядку і на умовах, що містяться в цьому Договорі, інших внутрішніх документах Оператора Сервісу та чинних нормативно-правових актах, що регулюють сферу застосування програм для реєстрації розрахункових операцій і на Веб-сайті Сервісу.

3.6. Оператор має право відмовити Користувачеві в реєстрації і укладанні Договору без пояснення причин.

4. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ.

4.1 Після реєстрації та оплати Користувач має право здійснювати Використання Сервісу для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (окрім підакцизних та ПДВ за ставкою менше 20%), наданні послуг та/або реєстрації кількості проданих товарів (окрім підакцизних та ПДВ за ставкою менше 20%), наданих послуг.

4.2. Оператор Сервісу має право призупинити виконання цього Договору в разі:

4.2.1. Блокування доступу до облікового запису Користувача, створеного з використанням Абонентського номера Користувача, зазначеного в якості Ідентифікатора Користувача в сервісі.

4.2.2. Несплати користувачем винагороди за користування Програмним забезпеченням Сервісу Е ЧЕК.

4.3. Оператор Сервісу має право направляти Користувачеві усіма можливими способами інформацію про розвиток Сервісу і його компонентів, а також рекламувати як власну діяльність і послуги.

4.4. За всіма питаннями технічної підтримки Користувач може звертатися через форму зворотного зв'язку на Веб-сайті Сервісу, або шляхом направлення листа за відповідною адресою електронної пошти, вказаною на Веб-сайті Сервісу.

4.5. Користувач використовує програмне забезпечення сервісу Е ЧЕК самостійно, для досягнення власних цілей та самостійно несе усі, пов'язані з цим ризики діяльності. Оператор сервісу не приймає та не несе відповідальності за відповідність інформації та послуг меті діяльності Користувача.

4.6. Укладанням цього Договору, Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов нормативно-правових актів* , що регулюють застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій в редакції, чинній на момент прийняття, з усіма подальшими змінами (доповненнями), що вносяться до них, визнає що наділений правом застосовувати програмні реєстратори розрахункових операцій та усвідомлює порядок їх застосування, використовує програмний реєстратор розрахункових операцій Е ЧЕК з урахуванням особливостей його податкового обліку та самостійно несе за це відповідальність згідно чинного законодавства.

4.7. Користувач зобов`язаний негайно повідомити Оператора сервісу про будь-які випадки неавторизованого доступу до сервісу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, про яке стало відомо Користувачу та самостійно нести усі, пов'язані з цим ризики діяльності. Оператор сервісу не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Користувачу у зв'язку з втратою логіна і пароля та несанкціонованим доступом до його облікового запису.

4.8. Користувач самостійно відслідковує інформацію, що відображається в особистому кабінеті, в тому числі, що стану особового рахунку Користувача та забезпечує своєчасне поповнення свого рахунку.

5. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. Користувач має право використовувати Сервіс в повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

5.2. Використання Сервісу обмежене обов`язком Користувача не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не відступати, а також не передавати третім особам доступ до Сервісу для використання Веб-сайту Сервісу, Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК такими третіми особами за межами кількості прав, придбаних Користувачем. Кількість таких прав для цілей цього Договору означає кількість пристроїв, на яких може бути використано Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК.

5.3. Прийняттям умов цього Договору Користувач погоджується використовувати Смарт-термінал Е ЧЕК чи встановлене Програмне забезпечення сервісу Е ЧЕК, а також всі отримані в ході такого використання дані виключно в цілях, пов'язаних зі здійсненням основної діяльності, а також не передавати Програмне забезпечення сервісу Е ЧЕК і отримані з використанням Смарт-терміналу Е ЧЕК чи встановленого на ньому Програмного забезпечення сервісу Е ЧЕК (в тому числі в процесі збору, систематизації, аналізу та обробки) дані третім особам без попередньої письмової згоди Оператора Сервісу. Користувач має право використовувати, отримувати ці дані для аналізу третіми особами, за умови, що всі права на результати такого аналізу будуть належати Користувачеві і третя особа не отримає можливості вільно ними володіти у будь-яких цілях, що відрізняються від зазначених в даному Договорі.

5.4. Оператор не несе відповідальності за дії Користувача з даними, зібраними ним за допомогою Програмного забезпечення Е ЧЕК або Програмного забезпечення.

5.5. На умовах цього Договору Користувач дає згоду на використання Оператором Сервісу наданих їм і отриманих в ході використання Сервісу даних, а саме на вчинення, в тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), обробку, аналіз, використання, передачу, знеособлення, блокування, знищення.

5.6. Користувач запевняє Оператора про те, що інформація надана ним, описує Користувача і є достовірною та бере на себе усю відповідальність за достовірність наданої інформації.

5.7. Користувач запевняє Оператора про те, що він має необхідні права для укладення цього Договору і укладення інших угод з Оператором.

5.8. Оператор Сервісу має право проводити стимулюючі заходи. Заходи можуть проводиться в формі надання знижок на окреме Програмне забезпечення Оператора Сервісу, у формі надання спеціальних промо-кодів, сертифікатів, подарункових карт, та інше, що дають можливість його пільгового придбання.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки та захисту інформації, обмін якою здійснюється в сервісі або які доступні Сторонам у зв'язку з Використанням Сервісу.

6.2. Оператор Сервісу зобов'язується забезпечувати захист наданих даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, що стала відома Операторові Сервісу в зв'язку з використанням Сервісу Користувачем від випадкового розкриття, за винятком випадків, коли:

- така інформація є загальнодоступною;

- інформація розкрита на вимогу або з дозволу Користувача;

- інформація використовується Оператором Сервісу для виконання умов договорів з третіми особами;

- інформація вимагає розкриття на підставах, передбачених законодавством, або за які викликають підозру операціях, або при надходженні відповідних запитів суду або уповноважених державних органів.

6.3. Сторони керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року за №2297-VI підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором і дотримання положень законів України, якщо інший строк не передбачено законами України.

6.4. Власник персональних даних, (особа, уповноважена на акцептування даного Договору однією Стороною), повідомлений про мету обробки іншою Стороною моїх персональних даних (будь-яка інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, даних, які зазначені в паспорті (або даних, які зазначені в іншому документі, що посвідчує осо-бу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні дані») а саме: укладення, зміни, припинення договорів, виконання договорів, а також для здійснення дій, пов'язаних із укладенням, зміною, припиненням та/або виконанням договорів, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв'язку; захисту іншою Стороною своїх прав та інтересів.

6.5. Підписанням даного договору Власник персональних даних однієї Сторони дає свою згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, іншою Стороною Персональних даних Третім особам (особи, з якими інша Сторона перебуває у договірних відносинах та/або члени материнської групи іншої Сторони), зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

6.6. Підписанням даного Договору Власник персональних даних кожної Сторони підтверджує, що в момент збору Персональних даних інша Сторона повідомила його про володільця Персональних даних, склад та зміст зібраних Персональних даних, права, передбачені Законом, про мету збору Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.

6.7. Сторона підтверджує (гарантує), що Персональні дані фізичних осіб, які передаються іншій Стороні, здійснюється за згодою таких фізичних осіб і такі особи повідомлені про відомості, зазначені в ч. 2 ст. 12 Закону.

6.8. Власним акцептуванням Договору Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Оператора сервісу. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Оператора сервісу, Користувач має право звернутися до Оператора сервісу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Оператора сервісу.

7. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

7.1. Власником виняткових прав на Програмний реєстратор розрахункових операцій Е ЧЕК є Оператор Сервісу. Положення цього Договору є умовами про використання Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК, необхідними для функціонування Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК.

7.2. Оператор Сервісу надає Користувачеві право використання Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК для цілей використання Сервісу на умовах дотримання Користувачем, перелічених у цьому Договорі зобов'язань.

7.3. Договір не передбачає передачу Користувачеві жодних прав на Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК, за винятком чітко визначених цим Договором або таких, що належать Користувачу відповідно до чинного законодавства України. Інші права Оператора Сервісу на Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК захищені законодавством України і міжнародними договорами, а також іншими законами і договорами, які регулюють відносини, що виникають з приводу використання Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК.

7.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК надається без отримання додаткових команд від Користувача або отримання підтвердження/згоди Користувача на розміщення будь-якої інформації на Програмному забезпеченні Сервісу Е ЧЕК.

7.5. Цей договір укладений на підставі вільного волевивлення сторін Користувача і Оператора Сервісу. Користувач зобов'язується не використовувати товарні знаки і знаки обслуговування Оператора Сервісу, пов'язані з Програмним забезпеченням Сервісу Е ЧЕК, не модифікувати та не змінювати їх, не передавати копії Програм, а також не передавати право на їх використання третім особам за межами кількості отриманих Користувачем ліцензій.

7.6. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

7.7. Договір припиняє дію:

- з ініціативи Користувача у разі припиненні використання Сервісу;

- з ініціативи Оператора Сервісу в разі порушення Користувачем умов Договору.

7.8. Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК надається Користувачу «як є», без будь-яких гарантій. Оператор Сервісу не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду або збитки в тому числі будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень Користувача або третіх осіб, а також в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість таких збитків, або за будь-якими позовами третіх осіб, пов'язаними з використанням або неможливістю використання Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК всупереч умовам Договору, або наданим Оператором Сервісу описом роботи Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК, включаючи, але не обмежуючись, негативними наслідками для Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК, апаратури Користувача та інтернет-з'єднань.

7.9. Користувач не має права використовувати Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК для створення похідних від нього творів.

7.10. Оператор Сервісу забезпечує функціонування і працездатність Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК і зобов'язується оперативно відновлювати її працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Оператор Сервісу не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК і викликані ними втрати інформації. Оператор Сервісу не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з використанням Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК, або будь-яких матеріалів і інформації, отриманих з її використанням.

7.11. У разі наміру Користувача припинити дію Договору за своєю ініціативою, або отримання Користувачем повідомлення від Оператора Сервісу про припинення дії Договору, направленого з використанням системи «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», «M.E.Doc» або засобами електронної пошти. Користувач зобов'язаний протягом одного дня припинити використання Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК.

7.12. Забороняється розкривати технологію і виробляти копіювання Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК. Вказана заборона спрямована на забезпечення безпеки користувачів і безперебійність функціонування Сервісу.

7.13. За всіма питаннями технічної підтримки Користувач може звертатися через форму зворотного зв'язку на Веб-сайті Сервісу.

7.14. Самостійне внесення Користувачем або третьою особою несанкціонованих Оператором Сервісу змін до Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК тягне припинення гарантійних зобов'язань Оператора на Смарт-термінал Е ЧЕК, а також може порушувати працездатність касового програмного забезпечення. Оператор не несе відповідальності за виправлення внесених Користувачем помилок.

7.15 Оператор Сервісу забезпечує створення умов для повноцінного використання, підтримки функціонування і працездатності Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК.

7.16 Оператор Сервісу забезпечує підтримку Користувача у разі виникнення необхідності у здійсненні сервісного обслуговування, введення в експлуатацію Програмного реєстратора розрахункових операцій.

7.17. Оператор Сервісу надає підтримку Користувачу з питань сервісного обслуговування Програмного реєстратора розрахункових операцій у разі, якщо це таке передбачено відповідними умовами використання зазначеного Програмного реєстратора розрахункових операцій.

7.17. З метою отримання підтримки, Користувач повинен звернутися до Оператора сервісу для дотримання інформації та подальших інструкцій щодо порядку вирішення питань обслуговування Програмного реєстратора розрахункових операцій за контактними даними, зазначеними в реквізитах цього Договору та на сайті Сервісу Е ЧЕК.

7.18. Час роботи відділу технічної: з 9-00 до 18-00 з понеділка по п'ятницю за Київським часом, окрім вихідних, святкових і неробочих днів згідно законодавства України (період часу, протягом якого Користувач може звернутись за консультацією фахівців за телефоном розміщеним на веб-сайті Оператора сервісу). Прийом повідомлень про помилки не електрону адресу відділу технічної підтримки Оператора сервісу відбувається цілодобово.

7.19. Недоступність сервісу у зв'язку з регламентними роботами: регламентні роботи можуть проводитись у визначений Оператором сервісу час з попереднім розміщенням інформаційного повідомлення на веб-сайт сервісу.

7.20. Якщо Користувач з будь-яких причин не отримує або не може отримати доступ до сервісу, він зобов'язаний повідомити в письмовій формі про це Оператора сервісу протягом 3 (трьох) днів з моменту, коли виникла така технічна неможливість отримати доступ до сервісу. В протилежному випадку Програмний реєстратор розрахункових операцій Е ЧЕК за цим Договором буде вважатись отримана належним чином та підлягатиме оплаті.

8. ВАРТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Винагорода за постачання програмної продукції - Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК шляхом надання доступу до онлайн-сервісу Е ЧЕК на сайті http://e-check.com.ua/ визначається відповідно до тарифів Оператора Сервісу, розміщених у відкритому доступі на Веб-Сайті Сервісу. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати тарифи шляхом розміщення нових тарифів на Веб-Сайті Сервісу. Нові тарифи вступають в силу в день розміщення їх на Веб-Сайті Сервісу

8.2.Винагорода Оператора сервісу за постачання програмної продукції - Програмного реєстратора розрахункових операцій Е ЧЕК оплачується одним щомісячним/квартальним/річним платежем безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора сервісу.

8.3. Користувач надає свою безумовну згоду на списання невикористаних коштів з рахунку в момент прийняття цього Договору. Партнер сервісу Е ЧЕК виконує переказ коштів з рахунку шляхом послідовного списання суми з рахунку Користувача, яка обліковується на відповідному рахунку Оператора Сервісу, а також зменшення невикористаного залишку коштів на суму зобов'язань.

8.4. Користувач погоджується з умовою, що Партнер сервісу Е ЧЕК має право списувати належні йому чергові платежі з рахунку Банку, зазначеного Користувачем (в тому числі за допомогою вказівки реквізитів банківської картки), в терміни, визначені цим Договором або передбачені відповідним тарифом, без додаткового підтвердження Користувачем.

8.5. Сторони погодилися вести електронний документообіг із застосуванням електронного підпису. Сторони погодилися вважати документ, підписаний електронним підписом, підписаним Стороною.

8.6. Вартість постачання програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК буде зазначатися в Акті приймання-передачі (далі - Акт) по кожному Клієнту окремо.

8.7. Факт отримання доступу до Сервісу Е ЧЕК Користувачем - фізичною особою підтверджується оплатою здійсненою Користувачем. Факт отримання доступу до Сервісу Е ЧЕК Користувачем - юридичною особою підтверджується Актом, що підписується Сторонами (або підписується Оператором сервісу в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором) з використанням системи «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», «M.E.Doc».

8. 8. Обов'язки Оператора сервісу з надання доступу до сервісу вважаються виконаними за цим Договором належним чином з моменту отримання доступу до Сервісу Е ЧЕК Користувачем та використання програмного реєстратора розрахункових операцій. Користувач протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Акту в електронному вигляді, має право пред'явити Оператору сервісу відповідні обґрунтовані письмові претензії. У випадку ненадання таких претензій (зауважень/заперечень) Користувачем у визначений строк, Акт вважається підписаним.

8.9. Рахунки виставляються електронними каналами зв'язку, електронною поштою, тощо.

Щомісячно, до 10 (десятого) числа кожного наступного місяця за звітним Оператор сервісу формує, підписує та надсилає Акт за відповідний (звітний) період.

8.10. Клієнт зобов'язаний підписати Акт та передати його Оператору сервісу протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання такого Акту або в той же строк надати мотивовані заперечення щодо змісту Акту з використанням системи «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», «M.E.Doc», електронної пошти. У разі відсутності письмової мотивованої відмови Користувача сервісу Е ЧЕК від прийняття Акту протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його виставлення, такий Акт вважається прийнятим і підписаним в односторонньому порядку.

8.11. Усі розрахунки між Сторонами в рамках цього Договору здійснюються в національній валюті України – гривні.

8.12.При здійсненні платежів за право користування Програмним забезпеченням Сервісу Е ЧЕК, Користувач сервісу Е ЧЕК зобов'язується дотримуватися платіжних інструкцій та способів оплати. Оператор сервісу не несе відповідальність за правомірність виконання сервісу Е ЧЕК умов проведення оплати.

9. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ.

9.1. Сервіс надає Користувачеві можливість безкоштовного розміщення інформації у вигляді текстових повідомлень (відгуків) на сторінках Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК , а також перегляду повідомлень, розміщених іншими Користувачами із додавання коментарів до них;

9.2. Користувач погоджується з тим, що розміщені ним на сервісі повідомлення можуть бути використані Оператором сервісу, у тому числі опубліковані ним на інших сервісах та/або веб-сторінках в мережі Інтернет, а також включені в рекламні, маркетингові матеріали Оператора сервісу для залучення уваги користувачів до товарів, робіт і послуг Оператора сервісу і третіх осіб, як із зазначенням автора повідомлення, так і на умовах анонімності. Ці права Оператор сервісу має право надавати третім особам.

9.3. Оператор сервісу не здійснює контроль Інформації, розміщеної на сервісі Користувачами сервісу Е ЧЕК, не несе відповідальності за точність, повноту і якість Інформації, включаючи її відповідність законодавству України та дотримання прав третіх осіб. Оператор сервісу ні за яких обставин не несе відповідальності за розміщену третіми особами Інформацію. Користувач повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Інформації, включаючи оцінку надійності, повноту та корисність цієї Інформації, а також її відповідність Закону. Будь-які спори, питання, претензії і позови, пов'язані з утриманням, формою, поширенням, іншим використанням Інформації, повинні бути адресовані Користувачам Сервісу, що є володарем відповідної Інформації.

9.4. Оператор Сервісу має право самостійно і без повідомлення користувачів видаляти їх відгуки, питання / відповіді Користувача про Програмне забезпечення Сервісу Е ЧЕК, коментарі, повідомлення та інші матеріали для публікації, в тому числі:

9.4.1. Такі, що не відносяться до Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК, товару чи послуги на Веб-сторінці якого таке повідомлення опубліковано;

9.4.2. Залишені Користувачем, які не мають реального досвіду використання товару, Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК, послуги, щодо якої зроблено відгук;

9.4.3. Містять лайливі вирази, ненормативну або образливу лексику;

9.4.4. Порушують честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб;

9.4.5. Містять посилання на веб-сайти, а також згадки конкретних продавців, і / або виробників Програмних Реєстраторів розрахункових операцій;

9.4.6. Що стали не актуальними або некоректними у зв'язку з перебігом часу.

9.5. Оператор Сервісу має право обмежити функціонал Сервісу щодо користувачів, які порушують умови цього Договору, а також користувачів, повідомлення яких неодноразово піддавалися видаленню.

9.6. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним після отримання доступу до сервісу Оператора.

9.7. Оператор Сервісу не несе відповідальність за майнову та моральну шкоду, що була заподіяна Користувачу (в т.ч. але не виключно внаслідок порушення податкового законодавства) під час використання ним та його працівниками (представниками) сервісу та програмної продукції, в т.ч., але не виключно за: наслідки використання інформації для торгівельних, кредитних, та/або інших бізнес-операцій, наслідки здійснення будь-яких операцій та стану їх виконання, за будь-який збиток, який може бути нанесений обладнанню та даним Користувача в результаті використання Сервісу та Програмного реєстратора Е ЧЕК, нанесення шкоди в результаті несанкціонованого доступу третіх осіб до профілю та ресурсів Користувача.

9.8. Оператор не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання доступу до сервісу Користувачу за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Користувача та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).
10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей Договір я між Оператором Сервісу та Користувачем регулюється згідно з чинним Законодавством України на момент його укладення з усіма подальшими змінами та доповненнями, що регулюватимуть порядок використанням Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК.

10.2. Оператор Сервісу має право на свій розсуд у будь-який час проводити профілактичні та інші роботи, пов'язані з технічною підтримкою Сервісу, у зв'язку з чим доступ Користувача до Сервісу може бути тимчасово обмежено.

10.3. Оператор Сервісу має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.

10.4. Оператор Сервісу інформує Користувача про внесення змін та/або доповнень до Договору не пізніше ніж у день до їх вступу у силу, шляхом розміщення їх на Веб-сайті Сервісу.

10.5. Оператор Сервісу має право розірвати цей договір без пояснення причин за умови збереження за Користувачем придбаних ним прав і повного виконання кореспондуючих таким правам обов`язків, не пов'язаних безпосередньо з використанням Сервісу, а також повідомивши Користувача за допомогою листа направленого на електронну пошту Користувача у термін не менше 5 робочих днів до передбачуваної дати розірвання договору. Оператор не компенсує Користувачеві будь-які збитки, які виникли в зв'язку з розірванням цього Договору.

10.6. Оператор Сервісу має право розірвати Договір в разі порушення Користувачем його умов або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. При розірванні Договору з ініціативи Оператора Сервісу останній інформує Користувача шляхом відправки повідомлення на номер/e-mail, вказаний Користувачем при реєстрації Користувача на сервісі у день розірвання Договору, Договір визнається розірваним в момент направлення такого повідомлення. У разі такого розірвання Користувач втрачає набуті відповідно до цього договору права без права на компенсацію збитків. Договір припиняє свою дію у разі розірвання за будь-якої підстави.

10.7. Користувач дає повну згоду на отримання електронних листів і (або) смс-повідомлень з метою інформування Користувача про роботу Сервісу, його властивості, оновлення Програмного забезпечення Сервісу Е ЧЕК та іншу інформацію від Оператора Сервісу будь-якими каналами зв'язку. Дана згода дається терміном на 5 років і може бути в будь-який момент відкликана шляхом подання відповідного звернення на адресу Оператора Сервісу.

10.8. Користувач гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і користувач погоджується з умовами без застережень і в повному обсязі.

10.9. Користувач гарантує, що не буде використовувати Сервіс в інших цілях, окрім зазначених у Цьому договорі.

10.10. Договір може бути розірваний Користувачем шляхом звернення Користувача в Call-центр Оператора Сервісу за контактами, вказаними на Веб-сайті Сервісу.

10.11. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути переданий Сторонами до суду.

10.12. Сторони мають право здійснювати весь без винятку документообіг в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку із застосуванням електронного підпису, що відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги» в рамках виконання цього Договору, додаткових угод до нього, так само як і будь-яких супутніх документів, оформлених при виконанні цього Договору, включаючи, але не обмежуючись рахунками, рахунками-фактура, актами, повідомленнями, вимогами, бланками-замовленнями та іншими документами.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРАВИЛА ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ

Цими Правилами Користувач погоджується, що відносини в сфері документообігу між АБОНЕНТОМ та ОПЕРАТОРОМ СЕРВІСУ (далі – Сторони) будуть здійснюватися шляхом організації електронного документообігу з використанням систем «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (https://document.online), «M.E.Doc».

Ці правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію», від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та визначають основні засади обміну електронними документами між Сторонами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

Система «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», «M.E.Doc» – програмно-апаратний комплекс, призначений для оброблення, відправлення, передачі, одержання існуючими каналами зв'язку (зокрема мережі Інтернет) електронних документів, а також їх зберігання та використання, що здійснюється із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (далі – Система).

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, що дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис. КЕП має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису .

Електронний підпис (ЕП) - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис.

Електронні документи (далі – Е-документи) – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. Накладанням КЕП, ЕП завершується створення електронного документа.

Кваліфікована електронна позначка часу – електронні дані, які пов'язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу. Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов'язані.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених в Законі України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно-правових актах з питань електронного документообігу.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1 Сторони зобов'язуються самостійно та за власний кошт вжити необхідних заходів для переходу на обмін Е-документами, зокрема, забезпечити виготовлення (отримання) кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для відповідальних осіб.

1.2 Кожна Сторона зобов'язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів в Системі та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку та підписання. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Одержувачем.

1.3 Використання кваліфікованої електронної позначки часу під час підписання Е-документів є обов'язковим.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАНЯ Е-ДОКУМЕНТІВ

2.1 Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Відправник зобов'язаний належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням КЕП, ЕП. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється шляхом перевірки КЕП, ЕП її уповноваженої особи.

2.2 E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами.

2.3 E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у разі ненадання Одержувачем у визначені Договором терміни обґрунтованої відмови (заперечення) до Е-документа.

2.4 Скасування раніше підписаного E-документа, здійснюється виключно шляхом складання та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

2.5 У випадку, коли Договором не встановлено строків підписання конкретних E-документів, Сторони погодили, що строк підписання таких документів становить 5 (п'ять) робочих днів з дати їх надіслання.

2.6 У випадку втрати Е-документа однією із Сторін, інша Сторона, яка зберігає власний примірник Е-документа, за зверненням іншої сторони може надати його доступними електронними каналами зв'язку, або на носії електронної інформації.

2.7 Якщо при звірці Сторонами E-документів будуть виявлені розбіжності, то за замовчуванням будуть застосовуватися наступні умови чинності E-документів:

- юридичну силу буде мати той E-документ, який був першим підписаний Сторонами (у випадку наявності кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції). Е-документи, що не мають юридичної сили, повинні бути скасовані відповідно до пункту 2.4 цих Правил;

- E-документ, який набув чинності згідно умов цих Правил, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами згідно п. 2.4. цих Правил.

- E-документ, підписаний Відправником та надісланий Одержувачу вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

- КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки).

2.8 Сторони домовилися, що E-документи, складені з урахуванням цих Правил, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі документів в Системі (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані:

- не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де використовується сторонами Система «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», «M.E.Doc», комп'ютерних вірусів і програм, що можуть призвести до збоїв Системи або неможливості її використання;

- не знищувати та / або не змінювати архіви E-документів;

- не використовувати для підписання E-документів скомпрометовані особисті ключі.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 У випадку неможливості виконання зобов'язань за цими Правилами, Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання таких обставин, що зумовили неможливість виконання. У разі, якщо Сторона у встановлені Договором строки не сповістила іншу Сторону про настання таких обставин, така Сторона не може посилатися на такі обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором.

4.2 Сторони самостійно забезпечують збереження на своїх комп'ютерах Е-документів та програмного забезпечення, яке використовується для їх обміну, а саме засобами Системи.

4.3 Формування, блокування, поновлення та скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, здійснюється виключно кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин у строк, що не перевищує 5 (п'ять) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

4.4 Користувач зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до очікуваної події повідомити Оператора Сервісу про неможливість подальшого використання Системи для обміну Е-документами, та здійснити всі розрахунки по Договору.

4.5 При вирішенні всіх інших питань, пов'язаних з електронним документообігом, які не врегульовані даними Правилами, Сторони керуються положеннями Договору та чинного законодавства України.

4.6 Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо реалізації даних Правил та Договору або у зв'язку з їх виконанням, Оператор сервісу та Користувач вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Користувача, яка може бути передана засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням законодавства у сфері електронного документообігу. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

4.7 З усіх питань, не врегульованих в тексті даних Правил, Сторони керуються чинним законодавством України.

5. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ

5.1. Користувач застосовує електронний підпис лише після отримання його від акредитованого центру сертифікації ключів

5.2. Користувач здійснює обмін інформацією з акредитованим центром сертифікації ключів через телекомунікаційні мережі без копіювання особистих ключів та/або передачі їх іншим особам.

5.3. Відповідальність за організацію застосування електронного підпису несе Користувач особисто. У разі якщо Користувачем є юридична особа відповідальність несе її керівник, якщо інше не встановлено законодавством. Підписувач несе відповідальність за зберігання особистого ключа.

5.4. Справжність електронного цифрового підпису, накладеного на електронний документ або інші електронні дані, та цілісність цього документа (даних) перевіряється з дотриманням вимог Законів України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».


* У тому числі але не виключно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Наказів Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» та від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547»
0800 21 21 57
info@e-check.com.ua

04071, м. Київ, вул. Хорива, 7
Контакти
Гаряча лінія
Пошта
Документи
Заповнiть форму нижче та ми зв'яжемося з вами найближчим часом